Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat


Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója

INTÉZKEDÉSI TERV

Tisztelt Felsőpakonyi Lakosok!
Kérünk mindenkit, hogy csak nagyon indokolt esetben keresse fel személyesen intézményünket! Amennyiben bármilyen, azonnali intézkedést nem igénylő problémája van, kérjük, az alábbi elérhetőségeket használja:

E-mail elérhetőségeink:
gyermekvedelem@felsopakony.hu
szogyi@felsopakony.hu
Telefonszámunk: 36-20-297-1515

A vészhelyzetre való tekintettel a 65 év feletti, felsőpakonyi lakcímmel és/vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosoknak nem szükséges elhagyni otthonaikat, Szolgálatunk – a körzeti háziorvossal együttműködve – felíratja és házhoz viszi a gyógyszereiket, elkerülve ezzel a tömegben tartózkodást, úgy az orvosi rendelő várójában, mint a gyógyszertárban.  A szolgáltatás térítésmentes, kérjük, hogy igényeiket a fenti elérhetőségen jelezzék!

Ha rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő ügye van, csak abban az esetben jöjjön,

  • ha egészségesnek érzi magát
  • ha nem folyik az orra, nem lázas, nem köhög (más fertőzések is kerülendők)
  • ha Ön és közvetlen családtagja az elmúlt 14 napban nem járt külföldön

Intézményünkbe mindenki csak úgy jöhet be, ha KÖTELEZŐEN kezet mos és használja a rendelkezésre álló kézfertőtlenítőt.

Aláírásokhoz tollat nem biztosítunk – a fertőzés elkerülése miatt – így kérjük, hozzanak magukkal! Megkérjük, hogy kerüljék dolgozóinkkal a testi kontaktust, - nem udvariatlanságból tartózkodunk a kézfogástól, és nem kínáljuk hellyel Önöket – valamint kerüljék a berendezési tárgyak érintését!

Családsegítőnk csak sürgős, azonnali intézkedést igénylő esetben végez(het) családlátogatást!

Határozatlan ideig szünetel az IFJÚSÁGI KLUB működése is.

Ezen korlátozó intézkedések bevezetésére mindannyiunk egészségének, munkaképességének megőrzése érdekében van szükség, az együttműködésük, megértésük fontos!
Az intézkedés visszavonásig érvényes!

Köszönettel
a Felsőpakonyi Szociális,- Család és Gyermekjóléti szolgálat munkatársai

 

 

Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat

A Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ  2013. szeptember  1-én kezdte meg működését. Ezt megelőzően a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott, Gyáli Szociális és Családvédelmi Központ látta el a feladatot.

A feladat átvételével egy olyan új intézményt, mely szigorú szakmai előírásoknak kell, hogy megfeleljen. A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. július 24-én adott ki működési engedélyt.

Az egykori az óvodai szolgálati lakásból került kialakításra, annak teljes felújításával, korszerűsítésével. A szolgáltatás szempontjából fontos szempont, hogy az intézmény a település központjában található, jól megközelíthető, akadálymentes.

Az interjúszoba otthonos, modern berendezése megfelelő környezetet biztosít a beszélgetések során, a kliensekkel, ellátottakkal való bizalmi, oldott kapcsolat kialakításához. Fontos volt számunkra, hogy Önök – utazás nélkül - helyben jussanak a szolgáltatásokhoz.

Intézményünk szolgáltatásai

I. Szociális szolgáltatások

- házi segítségnyújtás

A szociálisan rászoruló személyek részére segítség saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

- szociális étkeztetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (1) bekezdése alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete helyi rendelete határozza meg.

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászoruló, – az önálló életvitel fenntartására, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes – személyek részére a keletkezett krízishelyzet elhárításában, illetve külső segítség hívásában nyújtott, telefonon elérhető, – 30 percen belüli – helyszíni segítség.

A szociális szolgáltatások – jövedelemfüggő - térítési díj fizetés mellett vehetők igénybe, de méltányossági kérelem alapján ez a díj csökkenthető, kivételes méltánylást érdemlő esetben az elengedésére is van mód.

II. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

2016. január 1. napjától, - a törvényi előírásoknak megfelelően – integráltan, egy szakmai egységként működik.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás, mely tartalmazza:

1. szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
2. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
3. a családsegítést, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
4. közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
5. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
6. kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat
7. veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését

Nem kötelező szolgáltatások:

- Ifjúsági Klub
(havi rendszerességgel megtartott, ünnepi készülődés, kézműves foglalkozás, különféle drámapedagógiai játékok, a résztvevők által kért témák, jelenségek feldolgozása, vendég előadók)

- Pszichológiai tanácsadás
(helyben elérhető, elsősorban, de nem kizárólag a 14 év feletti korosztály és a felnőttek részére, előzetes bejelentkezés szükséges)

A II. pont alá tartozó minden szolgáltatás ingyenes!
A Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat a mindenkor hatályos jogszabályok, szabályzatok, és a Képviselő-testület által elfogadott szakmai programja alapján a törvényességet és a kliensek érdekeit szem előtt tartva végzi szakmai munkáját, melynek során a hangsúlyt a prevencióra helyezi.

Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal, ha úgy gondolják problémáik megoldásában segítséget tudunk nyújtani Önöknek, ha úgy érzik, már az is segítség lenne, ha valaki meghallgatná Önöket, szeretnék gondjaikat problémáikat megosztani velünk, vagy tudomásuk van olyan személyről, akinek a segítségünkre lenne szüksége.

Az intézmény dolgozói:

Intézményvezető:                         Tamás Katalin
Családsegítő:                               Kovácsné Vellmann Tünde
Szociális gondozónő:                     Jankovics Sándorné
Jelzőrendszeres segítségnyújtók:    Billikné Ujfaluczki Edit
                                                   Jankovics Sándorné

Címünk:
2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a.

Ügyfélfogadás:
hétfő:       8-16-ig
kedd:      12-16-ig
szerda:     8-18-ig
péntek:    8-14-ig

Elérhetőségek:
Intézményvezető:   06-20-297-2044
Családsegítő:         06-20-297-1515
Házi segítségnyújtás, étkeztetés és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ügyben (szociális gondozónő): 06-20-946-8039
e-mail: gyermekvedelem@felsopakony.hu

KRÍZISHELYZET ESETÉN

A Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat nyitvatartási idején kívül: telefonon kérhet segítséget a Kertváros Szociális Központ munkatársaitól.
A készenléti szolgálat munkatársának személyes intézkedésre nincs lehetősége.
Telefonszám: 06/29-343-685


Kertváros Szociális Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ (Gyál)
Hatósági intézkedés alatt álló ügyek esetében (védelembe vétel, átmeneti, vagy tartós nevelésbe vétel, gyámhivatali ügyekben) a Kertváros Szociális Központ az illetékes.

A Szolgálatok családsegítői végzik a szociális segítő munkát, míg a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása pedig a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerültek. Utóbbi feladatot a Központ esetmenedzseri és tanácsadói látják el.

A Központ által biztosított speciális szolgáltatások:
- kapcsolattartási ügyelet,
- készenléti szolgálat,
- jogi tájékoztatás,
- pszichológiai tanácsadás,
- családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia.

Kertváros Szociális Központ elérhetőségei:
Cím: Rákóczi utca 42-44.
Telefon: 29/340-659
Fax: 29/340-659

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 – 16.00 óráig
Kedd: 8.00 – 16.00 óráig
Szerda: 8.00 – 18.00 óráig
Csütörtök: 8.00 – 15.00 óráig
Péntek: 8.00 – 13.00 óráig – (csak krízis ügyelet)